General terms & conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME NGPS

7 februari 2020 – Universiteit van Utrecht
Artikel 1: Deelnamekosten
1.1 De opgegeven prijzen zijn voor de deelnemers inclusief thee/koffie, lunch en netwerkborrel. De organisatie van het NGPS berekent geen BTW over de deelnamekosten.
1.2 Prijzen in euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.
1.3 Bij overinschrijving behoudt de organisatie van het NGPS het recht om de toegang van deelnemers tot de dag te bepalen, dit geschiedt volgens de volgorde van inschrijving.

Artikel 2: Betalingscondities
2.1 Betaling zal geschieden door de kosten van deelname over te maken naar het rekeningnummer van de vereniging van lidmaatschap.
2.2 Betaling zal geschieden voorafgaand aan het symposium te Utrecht op 7 februari 2020.
2.3 Een factuur van de deelnamekosten kan opgevraagd worden per e-mail, via ngps08@gmail.com.

Artikel 3: Annuleren
3.1 Tot 5 dagen voor datum -uiterlijk zondag 2 februari 2020- kunt u, uitsluitend per e-mail, kosteloos annuleren. Daarna brengen wij het volledige bedrag in rekening.
3.2 Voor studenten geldt dat, indien er 5 dagen van tevoren niet is geannuleerd, alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Dit betreft een bedrag van 20 euro.
3.3 De verschuldigde kosten na annuleren zullen verhaald worden via de wijze waarop de vereniging waar u ingeschreven staat, incasseert.

Artikel 4: Programmawijziging / Afgelasting / Wijziging datum
4.1 Programmawijzigingen vinden uitsluitend plaats door overmacht en/of ziekte van de sprekers.
4.2 Uw deelname aan de door u opgegeven workshops is in principe gegarandeerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals benoemd in artikel 4.1 en bij overinschrijving van een workshop, wordt een door u gekozen reserveworkshop toegewezen. In het laatste geval worden op basis van chronologische volgorde van inschrijvingen de workshops toegewezen.
4.3 De organisatie van het NGPS behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor de dag te wijzigen, of de dag niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kunt u geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium.

Artikel 6: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7: Overige
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden, waarin de overeenkomst en deze van toepassing zijn, niet voorzien, beslist de organisatie van het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium.

Terms and conditions

07-02-2020 – University of Utrecht 
Article 1: Participation fees
1.1. The costs for the participants include: coffee/tea, lunch and networking reception. The costs will not include BTW.
1.2. The costs are in euros, unless expressed in a different currency.
1.3. In the event of oversubscription of the number of participants, the organisation of the National Geography and Planning Symposium (NGPS) reserves the right to determine the access of participants. This will be based on the sequence of registrations.

Article 2: Payment conditions
2.1. Payment will be made by transferring the costs of participation to the account number of the membership association.
2.2. The payment will be made before the NGPS in Groningen on February 7th 2020.
2.3. An invoice may be requested by sending an e-mail to ngps08@gmail.com.

Article 3: Cancellation
3.1. It is free to cancel your registration until 02-02-2020 , this can only be done by e-mail. If you cancel after 02-02-2020 , we charge the full amount.
3.2. If you are a student, you can cancel free until the 02-02-2020 , if you cancel after February 2nd , we charge all the costs that have been made. This is an amount of 20 euros.
3.3. The costs after cancellation will be recovered through the way your association collects.

Article 4: Change of program / cancellation / change of date
4.1. Program changes take place exclusively due to unavoidable circumstances and/or sickness of one of the speakers.
4.2. Under normal circumstances you’re able to participate in the workshops chosen by you. Only in special circumstances, like in article 4.1, and when too many people have subscribed for the certain workshop. In this case you’ll be placed in a reserve workshop of your choice. In the last scenario allocation of workshops will be done according to subscribing moment.
4.3. The organisation of the NGPS reserves the right to change the date and the location for the event at any time, or to cancel the day, due to special circumstances as in Art 6.75 BW or in other circumstances. In these cases you can not claim reimbursement.

Article 5: Accountability
We are not held accountable for any loss, of what kind of reason or people caused at or by
participation at the NGPS.

Article 6: Applicable law
Exclusively the Dutch law is applicable to all offers and agreements to which these conditions apply.

Article 7: Remainder
In all cases where the Terms and Conditions do not apply, the organisation of the NGPS decides.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>